Реализирани

Реализирани национални и международни програми и проекти

 

2012-2014 - Секторна програма "Коменски" - училщни партньорства - Проект" Природата - дар за тялото и душата" - Презентация "

2012-2014 - Проект BG051PO001-3.2.03.001 - "Управление за ефективно професионално образование"

2011 - По общинска програма за образователна интеграция беше реализиран проект "Да завършим успешно средно образование", в чието разработване се включиха Иван Василев и Даниела Станева. Проектът беше насочен към ученици от 12 клас от български, ромски и турски произход, които се справят трудно по БЕЛ. Проведени са допълнително 30 часа с 30 ученика от 12 клас с преподаватели: Иван Василев и Георги Стаматов. Проведена беше пробна матура.

2011- По общинска програма за образователна интеграция започна реализиране на проект "Равен старт за всички в професията", в чието разработване се включиха: Милена Янева, Мая Рогашка и Даниела Станева. Проектът предвижда закупуване на карти за пътуване, учебни помагала и занятия за превенция на асоциално поведение. Закупени бяха карти за м. юни. Проектът продължава до м. ноември. Необходимо е през новата учебна година да се изберат новите ученици, които ще бъдат подпомагани по този проект.

2011 -По общинска програма за квалификация е спечелен проект "Интерактивните методи като иновации в професионалната подготовка", в чието разработване участва Даниела Станева. Проектът включва запознаване на 35 учители от гимназията с нови методи на преподаване и умения за избор на най-подходящия, съобразно спецификата на преподавания предмет. В резултат на курса ще се създаде информационна банка с методически разработки на уроси, които да се използват от всички учители в гимназията.

2011 - По Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование" е спечелен проект на тема "Училище и бизнес - за модерно професионално образование в строителството". Проектът предвижда текущ ремонт на Кабинет по фотограметрия, Кабинет по архитектура и градоустройство и Кабинет по строителни материали и конструкции. За осигуряване на модерно професионално образование ще бъдат закупени работни фотограметрични станции със съответния специализиран софтуер към тях. За кабинета по геодезия ще се закупят тотални станции, теодолити и електронни ролетки. Проектът включва и оборудване с компютри, интерактивна дъска и принтер на Кабинета по архитектура и градоустройство, където учениците ще могат да разработват своите проекти със съвременен специализиран софтуер. Реализирането на този проект ще доведе до създаване на съвременни добре оборудвани кабинети и работилници, в които да се провежда качествено професионално обучение, съобразено с последните изисквания на пазара на труда

2010 - Реализиране на проект "Личностно развитие - път към успешна социална интеграция и професионална реализация" съвместно със Сдружение на младите психолози в България , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

2009 год - проект "Маестро, разкажи ми за мюзикъла и балета"


2007- 2008 год - Европейски иновации в архитектурните визуации - Германия
2007 - 2009 год. - Програма Сократ - Проект ранене в хармония с природата"

2007 - Реализиране на проект "Младите хора и местната власт" - община Варна

2007 - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ" - Модул "Обновяване на учебно-техническото оборудване

2007 - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ" - Модул "Спорт в училище"

2006- 2007 - Реализиране на проект "Хранене в хармония с природата" по Програма"Сократ"-"Коменски" 1.

2007 - Реализиране на проект "Училище без дрога" - община Врана, отдел Превенция

2006 - Реализиране на проект "Ограничаване на рисковото сексуално поведение сред подрастващите във и извън училище" пообщинска програма за "Преренция и контром на ХИВ/ СПИН "

2006 - Рализиране на проект "Морето не е за една ваканция" съвмесно с Сдружение "Гаврош", Морски клуб "Приятели на морето", Институт по океанология към БАН, Регионален институт по образованието - Варна

01.11.2005 - 01.11.2006 - Програма Леонардо да Винчи - Проект "Саниране на сгради- нова технология за нов живот"

02.09.2005 - 31.08.2006 год. - Програма Сократ, подпрограма Коменски - Проект на тема "Планиране на идеалния град"

От 2004г. реализираме проект "От Варна до Плебен да построим Европа! Новости в Европейското строителство" по програма "Леонардо да Винчи" ІІ съвместно с Професионален лицей гр.Плебен - Франция.

През Февруари 2005г. учител от гимназията участва в двуседмичен квалификационен курс на тема "Съвременни методи на преподаване на английски език" по Програма"Сократ"-"Коменски" 2.

Ученици от гимназията спечелиха ІІ-ро място на националната олимпиада по природни науки и екология с еко-проект "Спасители на плажа" и имат право на участие в международни олимпиади.

През 2003-2004г. ученици и учители работиха по проект "Моят град - твоят град" с немскоговорящи ученици от Турция, Чехия и Кот ди Воар /обмяна на информация по електронна поща, писмена кореспонденция и аудио-видео материали/.

Учител от гимназията участва със стипендия на Гьоте Институт в едномесечен семинар на тема "Работа по проекти" във гр.Фрайбург - Германия.

Гимназията участва в проекти на община Варна: "Моят град в XXI век" и проект "Красива България".

Гимназията участва като партньор в проект по Програма ФАР "Насърчаване на заетостта сред младежите" и проект "Социална интеграция".

От 2000г. гимназията осъществява традиционен обмен на ученици с Германия за професионална подготовка /учебна практика/, а през 2002г. бе реализиран и проект"Архитектурата на Варна и Олденбург" със съдействието на Община Варна и Сдружение "Европейски проекти в България" .
Участие в семинари на тема "Образователната система в Холандия", организирани от фондация "Източноевропейски проекти" в гр.Дордрехт - Холандия.

 

 

Снимки