Untitled Document

ПРОЕКТ 2017-1-BG01-KA102-035548 "Усвояване на практически подходи в прилагането на европейски стандарти за реставрация и консервация на културно – историческо наследство" по Програма Еразъм +

 

От 27.8.2018г. до 13.9.2018г. 20 ученици от ПГСАГ «Васил Левски»- Варна и двама ръководители: инж. Светлана Чернева и г-жа Дарина Янкова провеждат в гр. Болоня, Италия, планираната практика по Проект 2017-1-BG01-KA102-035548 "Усвояване на практически подходи в прилагането на европейски стандарти за реставрация и консервация на културно – историческо наследство" по Програма Еразъм +. Под ръководството на високо квалифицирани специалисти – архитекти и реставратори учениците се запознават със съвременните технологии за реставриране на сгради и паметници от културното и историческо наследство на Италия. Професор Мануела Рубини представи на участниците някои от най-значимите за Болоня и Италия архитектурни обекти, съхранени за поколенията благодарение на предприетите реставрационни работи : Двете кули, Гаризенда и Азинели(12 век) – символи на града, Аркигимназията- най-старият университет в западна Европа (1088г.), в който през 12 в. е работил и създал своя школа в правото български учен , сведения за когото са съхранени в градските архиви. дворците Акурсио и Поджи, катедралите «Сан Петронио», «Сан Доменико» и «Сан Пиетро» , множество църкви, включително и църквата «Санта Мария деи Булгари», арките в града с дължина повече от 36 километра. В Академията за изящни изкуства учениците бяха запознати с условията, които предлага университетът за студентите за специалностите по реставрация, а професор Аугусто Джуфреди представи участието на техни абсолвенти при реставрирането на надгробни паметници от Болоня, галерията на Виктор Емануил в Милано и моста Риалто във Венеция. С голям интерес учениците си водят записки, правят снимки и публикуват в групата на проекта.

Списък на учениците

РАБОТА ПО ПРОЕКТ BG05М2OP001-2.006-0001
От месец февруари 2018 година Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски” – гр. Варна продължава своето участие в проект „Ученически практики - фаза 1“ BG05М2OP001-2.006-0001 по оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж”“. Това стана възможно със сътрудничеството на фирми, дългогодишни партньори на гимназията - „Трансстрой Инженеринг” ООД, „Пер Енд Ви” ООД, „Ренед” ООД, „Пробел 1” ООД, „Геомакс” ООД, „Ромел Консулт” ЕООД, които осигуриха 27 стажантски места за ученици от 11 клас.

РАБОТА ПО ПРОЕКТ BG05М2OP001-2.006-0001

„Ученически практики - Фаза 1“
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001
"УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИК -ФАЗА 1"
През учебна 2017/2018 година Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски” гр. Варна продължава своето участие в проект „Ученически практики“ BG05М2OP001-2.006-0001. Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. По този начин ще бъде постигнато по-ефективно сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България, подобряване на връзките между ПОО и бизнеса, подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда, подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1"
Дейност 1 - Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчните и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, включително учебни компании.
Дейност 2 - Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики в реална работна среда и удостоверяване на резултатите
Дейност 3 - Дейности по информиране и публичност на проекта
Дейност 4 - Дейности за организация и управление на проекта
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА НА НИВО УЧИЛИЩЕ
Към момента в проекта участват 27 ученика, които провеждат своето практическо обучение в 6 фирми под ръководството на 6 наставника и 3 наблюдаващи учителя. Сключени са договори с фирми, както и граждански договори с наставниците. Изработени са и утвърдени програми/графици за провеждане на практиките. Разработен и утвърден е тематичен план за провеждане на дейностите. Утвърдени са списъци с одобрените за участие ученици по работни места. Сключени са 27 броя договори с подбраните за участие ученици. Учениците присъстват редовно на занятията и показват завидни умения при справянето с реалните ситуации в работна среда.
Функционален експерт организатор ученически практики: инж. Магдалена Вуцова
Училищен финансист: Теодора Фотева
Консултант на учениците за избор на практика: Милена Лефтерова
Наблюдаващи учители: ст. учител Мария Петрова, инж. Галя Димитрова, инж. Жечка Йорданова
ФИРМИ - ПАРТНЬОРИ НАПРАВЛЕНИЕ "СРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА“
„Трансстрой Инженеринг” ООД,
„Пер Енд Ви” ООД,
„Ренед” ООД
НАПРАВЛЕНИЕ "ГЕОЗЕЗИЯ“ -
„Пробел 1” ООД,
„Геомакс” ООД
НАПРАВЛЕНИЕ "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ -
„Ромел Консулт” ЕООД

СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия - град Варна спечели проект по Програма Еразъм+ -"Усвояване на практически подходи в прилагането на европейски стандарти за реставрация и консервация на културно - историческо наследство". Идеята на проекта включва мобилност с цел обучение и практика на ученици в предоставените от партньора Се. S. F. Or,Италия, работни визити в 12 архитектурни студиа, обучителни и обществени институции в Рим, специализирани фирми. Посещението в Италия се осъществява в два периода: две групи по десет ученици и по един придружаващ учител - първа група 04.04 2018 - 20.04.2018г. и втора група-30.06.2018 г. - 16.07.2018 г. Предвидени са 15 дена мобилност и 2 дена за път, планираните обекти за визити 12.v Бъдещите специалисти ще се запознаят как се организира консервация на сгради посещавайки архитектурни студиа:"D'Arc", "Prisma", "Fuksas", с цел запознаване с техните начини за изготвяне на проекти и контролиране на реставрационни строежи, на които са дадени високи оценки; ще посетят школите към университети "Quasar Design University" и "Sapienza" за наблюдение процеса на изготвяне на чертежи и макети, с помощта на 3D програми и графики; ще усвоят добри практики за имплантиране на природата в проектната идея, разглеждане на студентска изложба с добри архитектурни работи на реставрирани сгради с обществено предназначение. Интересни са планираните визити в център за технологични изследвания "The Crit" за опазване на културното наследство в дигиталната ера, запознаване с модела "Smart education" ="Smart job" в областта на подготовката на архитекти и реставратори в Италия.


 

Проект "Твоят час"
ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене, чрез дейности, развиващи специфични умения и компетентности"

Училищен механизъм

 

 

 

Проект "Ученически практики"
ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”

През учебната 2014/2015 г. Професионална гимнзаия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски” – Варна се включи в дейностите по изпълнение на проект BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда, активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии, подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда, повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции, улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО, повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.
Стартирането на проект „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” през учебната 2014/2015 г. беше посрещнат с интерес от ученици и работодатели. За учебната 2014/2015 г. да практикуват на реални работни места се включиха 50 ученици от училището. Практиката е с продължителност 240 астрономически часа. В практиките се включват ученици на възраст от 16 до 21 г..
Учениците практикуват в реална работна среда в 4 фирми от гр. Варна. Като партньори се включиха фирмите: „ПРОБЕЛ 1” ООД и „ГЕОМАКС” ООД за учениците от специалност геодезия. За учениците от специалност транспортно строителство, строителство и архитектура и брокер партньор са фирмите „РЕНЕД” ООД и „БРАТЯ ГЕОРГИЕВИ” ЕООД. Вижда се желанието на работодателите да си партнират с професионални гимназии за установяване на дългосрочно сътрудничество.

Проект "Успех"

Проект BG 051PO001 – 4.2.05 - "УСПЕХ"
«Да направим училището привлекателно за младите хора»

Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски" в гр. Варна е училище с дългогодишни традиции. Участва активно в европейски и международни проекти. От месец февруари 2012г. ПГСАГ "Васил Левски" успешно реализира дейности по Проект "Успех", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС. В училището са сформирани 22 групи във всички области на проекта. Почти всички групи са провели представителни занятия, на които са присъствали ученици, учители и ръководството на училището. Свободното време на учениците е осмислено с дейности, които развиват и усъвършенстват умения и знания в областите: математика, история, строителство и архитектура, граждански компетентности, чужди езици, физика и астрономия, туризъм и опознаване на родния край. Групите се ръководят от високо квалифицирани преподаватели с дългогодишен опит и професионални умения. В ПГСАГ "Васил Левски" ръководство и преподаватели винаги са се грижили за реализацията на своите възпитаници не само в професионалната сфера, но и в областта на техните лични интереси и желания.


Проект "Нови възможности за моето бъдеще"

 

 

 


Снимки