Untitled Document

Проект "Твоят час"
ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене, чрез дейности, развиващи специфични умения и компетентности"

Училищен механизъм

 

 

Проект "Ученически практики"
ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”

През учебната 2014/2015 г. Професионална гимнзаия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски” – Варна се включи в дейностите по изпълнение на проект BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда, активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии, подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда, повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции, улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО, повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.
Стартирането на проект „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” през учебната 2014/2015 г. беше посрещнат с интерес от ученици и работодатели. За учебната 2014/2015 г. да практикуват на реални работни места се включиха 50 ученици от училището. Практиката е с продължителност 240 астрономически часа. В практиките се включват ученици на възраст от 16 до 21 г..
Учениците практикуват в реална работна среда в 4 фирми от гр. Варна. Като партньори се включиха фирмите: „ПРОБЕЛ 1” ООД и „ГЕОМАКС” ООД за учениците от специалност геодезия. За учениците от специалност транспортно строителство, строителство и архитектура и брокер партньор са фирмите „РЕНЕД” ООД и „БРАТЯ ГЕОРГИЕВИ” ЕООД. Вижда се желанието на работодателите да си партнират с професионални гимназии за установяване на дългосрочно сътрудничество.

Проект "Успех"

Проект BG 051PO001 – 4.2.05 - "УСПЕХ"
«Да направим училището привлекателно за младите хора»

Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски" в гр. Варна е училище с дългогодишни традиции. Участва активно в европейски и международни проекти. От месец февруари 2012г. ПГСАГ "Васил Левски" успешно реализира дейности по Проект "Успех", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС. В училището са сформирани 22 групи във всички области на проекта. Почти всички групи са провели представителни занятия, на които са присъствали ученици, учители и ръководството на училището. Свободното време на учениците е осмислено с дейности, които развиват и усъвършенстват умения и знания в областите: математика, история, строителство и архитектура, граждански компетентности, чужди езици, физика и астрономия, туризъм и опознаване на родния край. Групите се ръководят от високо квалифицирани преподаватели с дългогодишен опит и професионални умения. В ПГСАГ "Васил Левски" ръководство и преподаватели винаги са се грижили за реализацията на своите възпитаници не само в професионалната сфера, но и в областта на техните лични интереси и желания.


Проект "Нови възможности за моето бъдеще"

 

 

 


Снимки