Прием 8 клас СА

"Строителство и архитектура"

Приемен изпит: По бал
Бал - Оценка по БЕЛ, по изобразително изкуство и технологии от Свидетелството за завършено основно образование.

Професия: "Строителен техник", Специалност: "Строителство и архитектура" - ІIІ-та степен на професионална квалификация.

1. Общо описание на специалността:
Подготвят се специалисти, чиято дейност е свързана с проектирането, инвестирането, техническото ръководство и отчитането на строителството.
Завършилият тази специалност ще може:
- да организира е контролира изпълнението на строителен обект;
- да прилага и разчита изискванията посочени в конструктивни проекти;
- да изпълнява специализирано или цялостно техническо ръководство на обектите и технически инвеститорски контрол;
- да борави с геодезически инструменти;
- да изготвя сметна документация за строителните обекти.


2. Вид на учебното заведение, срок и форма на обучение:
- вид на уч. заведение: професионална гимназия;
- срок на обучение: 4 години;
- форма на обучение: дневна.

3. Реализация:
Завършилият тази специалност може да работи във всички строителни предприятия и фирми, в строителни отдели на предприятия и фирми в останалите сфери на икономиката, в инвеститорски служби на държавни бюджетни предприятия и организации.

4. Възможности за израстване в кариерата:
Полученото образование дава възможност за продължаване на обучението в колеж и ВУЗ.