Прием 8 клас Г

"Геодезия"

Приемен изпит: По бал

Бал - Оценка по БЕЛ, по изобразително изкуство и технологии от Свидетелството за завършено основно образование.

Професия: "Геодезист", Специалност: "Геодезия" - ІIІ-та степен на професионална квалификация.

1. Общо списание на специалността;
Подготвят се кадри, чиято дейност е свързана с извършване на всички геодезически работи в строителството, трасиране на строителни обекти, направа на геодезически снимки и планове, съставяне на карти, изготвяне на топографски и картографски планове.
Завършилият тази специалност ще може:
- да извършва геодезически, фотограметрични и картографски работи при проучване, проектиране, трасиране, строителство, оборудване и експлоатация на различни надземни и подземни обекти;
- да изготвя разработки и експертизи за категоризация;
- да изготвя експертизи за оценка на земеделски земи;
- да работи по административно-техническото обслужване на населението и оценка на недвижими имоти.

2. Вид на учeбното заведение, срок и форма на обучение;

- вид на уч. заведение: професионална гимназия;
- срок на обучечие: 4 години;
- форма на обучение: дневна.

3. Реализация;
Завършилият тази специалност може да работи в геодезически фирми, общини, кметства, Териториален кадастър, строителни фирми.

4. Възможности за израстване в кариерата;
Полученото образование дава възможност за работа като ръководители на фирми и отдели, за продължаване на обучението в колеж и ВУЗ.