Прием 8 клас

"Брокер недвижими имоти"

Приемен изпит: По бал
Бал - Оценка по БЕЛ, по изобразително изкуство и технологии от Свидетелството за завършено основно образование.

Професия: "Брокер", Специалност: Недвижими имоти" - IІI степен на професионална квалификация.

1. Общо описание на специалността:
Завършилите специалността ще могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в компании, притежаващи недвижима собственост, лицензирани консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества, инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, държавни, общински и съдебни администрации и неправителствени организации на следните длъжности:
" Мениджър на агенция за недвижими имоти, отдел, звено и др.;
" Аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и др.;
" Експерт във фирми, упражняващи финансов контрол на недвижима собственост;
" Консултант във фирми по управление на проекти за развитиена недвижима собственост.

2. Вид на учебното заведение, срок и форма на обучение:
- вид на уч. заведение: професионална гимназия;
- срок на обучение: 4 години;
- форма на обучение: дневна.

3. Реализация:
Завършилият тази специалност може да работи във всички с консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества, инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, държавни, общински и съдебни администрации и неправителствени организации.

4. Възможности за израстване в кариерата:
Полученото образование дава възможност за продължаване на обучението в колеж и ВУЗ.