„Транспортно строителство”

Балообразуване:
- утроената оценка от теста по БЕЛ
- оценката от теста по Математика
- оценката по География от Свидетелство за основно образование
- оценката по Изобразително изкуство от Свидетелство за основно образование

с изучаване на английски език

1. Общо описание на специалността:
По тази специалност се подготвят кадри, чиято дейност е свързана с проектирането, техническото ръководство, изпълнението на строителството и инвестирането на пътища, ж.п. линии и съоръжения.
Завършилият тази специалност ще може:
- да извършва проектиране на пътища и ж.п. линии;
- да изработва конструктивни проекти на инженерни съоръжения;
- да извършва геодезически измервания;
- да изпълнява специализирано или цялостно техническо ръководство при строителство на пътища, ж.п. линии и инженерни съоръжения;
- да изготвя сметна документация.

2. Вид на учебното заведение, срок и форма на обучение:
- вид на учебното заведение: професионална гимназия;
- срок на обучение: 5 години;
- форма на обучение: дневна.

3. Реализация:
Завършилият тази специалност може да работи във фирми, извършващи строителство и ремонтни работи на пътища, ж.п. линии, инженерни съоръжения, технически и инвеститорски служби.

4. Възможности за израстване в кариерата:
Полученото образование дава възможност за продължаване на обучението в колеж и ВУЗ.