Прием 7 СА

"Строителство и архитектура"

Балообразуване:
- утроената оценка от теста по БЕЛ
- оценката от теста по Математика
- оценката по География от Свидетелство за основно образование
- оценката по Изобразително изкуство от Свидетелство за основно образование

с разширено изучаване на английски език

Професия: "Строителен техник", Специалност: "Строителство и архитектура" - ІIІ-та степен на професионална квалификация.

1. Общо описание на специалността:
Подготвят се специалисти, чиято дейност е свързана с проектирането, инвестирането, техническото ръководство и отчитането на строителството.
Завършилият тази специалност ще може:
- да организира е контролира изпълнението на строителен обект;
- да прилага и разчита изискванията посочени в конструктивни проекти;
- да изпълнява специализирано или цялостно техническо ръководство на обектите и технически инвеститорски контрол;
- да борави с геодезически инструменти;
- да изготвя сметна документация за строителните обекти.

2. Вид на учебното заведение, срок и форма на обучение:
- вид на учебното заведение: професионална гимназия;
- срок на обучение: 5 години;
- форма на обучение: дневна.

3. Реализация:
Завършилият тази специалност може да работи във всички строителни предприятия и фирми, в строителни отдели на предприятия и фирми в останалите сфери на икономиката, в инвеститорски служби на държавни бюджетни предприятия и организации.

4. Възможности за израстване в кариерата:
Полученото образование дава възможност за продължаване на обучението в колеж и ВУЗ.